دکتر سهراب مرادی – جراح پلاستیک و ترمیمی

در حال حاضر به عنوان جراح پلاستیک و ترمیمی در بیمارستان عدل تهران مشغول به کار هستم.

آموزش آکادمیک

  • 2016 – 2019 جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • 2009 _ 2013 جراحی عمومی Tabriz علوم پزشکی
  • 2001 _ 2009 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تجربه حرفه ای

  • جراح پلاستیک و بازسازی 2022 بیمارستان ADL و دفتر خصوصی
  • جراح پلاستیک و بازسازی 2019-2022 (تمام وقت) بیمارستان یاس و رازی ، تهران ، ایران
  • 2013 _ جراح عمومی 2016 (تمام وقت) بیمارستان نبی آکرام ، خنج، شیراز

جوایز

رتبه سوم 2013 در امتحان واجد شرایط جراحی عمومی ، هیئت جراحی ایران

انتشارات:

1. Maghsoudi H, Moradi S. Honey: a skin graft fixator convenient for both patient and surgeon. Indian Journal of Surgery. 2015 Dec 1;77(3):863-7.

2. Molaei H, Bajestani SM, Ghahremani A, Broomand S, Heidary MM. A Rare Facial Myoepithelioma in Facial Nerve Danger Territory Zone. Ann Plast Reconstr Surg. 2019; 3(3): 1032.

3. Abianeh SH, Bajestani SM, Rahmati J, Shahrbaf MA, Shirzad N. The effect of local insulin injection on the healing process of split thickness skin graft donor site: a randomized, doubleblind, placebo control clinical trial.

نمونه قبل و بعد جراحی های بدن دکتر سهراب مرادی

نمونه قبل و بعد جراحی های صورت دکتر سهراب مرادی